Newsletter subscribe

Gelişmiş ülke; üç önemli sektörün iyi organize olduğu, misyonunu tam olarak yerine getirdiği ve her üç sektör arasında yüksek düzeyde koordinasyon ve otokontrol sağlayabilmiş ülkedir.
Kamu sektörü devlet organizasyonudur. Özel sektör serbest piyasadır. Üçüncü sektör ise sivil toplum kuruluşlarından oluşan sivil yapılanmadır.
Kalkınma, gelişme, refah ve saadet, hak ve adalet ölçülerinin doğru olarak belirlenmesi ve uygulanması, her-kesin eşit muamele görmesi... gibi arzulanan ve hedeflenen hayat tarzına bu sayede ulaşılır. Her sektör kendi alanı içerisinde yetkindir. Biri diğerinin iç işleyişine dayatmacı bir anlayışla müdahale edemez. Ortak hedef insanların refahını, saadetini ve mutluluğunu temin etmektir. Birbirleri arasında çatışma yoktur; uyum vardır, hükmetme ve dayatma olamaz.
Elbette ki bir kötülüğü ortadan kaldırmak ve iyi olanı tek güç haline getirmek, insan için bir mecburiyettir. Ancak bu, münferit olarak başarılabilecek bir şey değildir. Bir güç haline gelmek gerekir. Bunun için önemli ölçüde bir gayret gerekir. Bu gayreti kesintisiz sürdürebilecek bir mekân ve imkân gerekir. Hepsinden önce de bütün bunları yapmak için halisane niyet gerekir.
Öğretmenler Vakfı halisane bir niyetle bir sivil toplum kuruluşu olarak bütün bu gerekliliklerin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır.
Toplumun şekillenmesinde en önemli katkıyı sağlayan eğitim camiasının kıymetli mensuplarını millî bir şuur etrafında toplamak, meslekî formasyonlarının gelişmesine katkı sağlamak, ülkenin eğitim sorunlarını çözecek projeler üretmek, eğitim metot ve teknolojilerini yakından takip ederek geliştirmek için çalışmalar yapmak, gençliğin sorunlarını tespit etmek, sorunları çözecek programlar geliştirmek... gibi önemli ve yüksek hedefler seçmiştir.

VAKFIN AMACI

Fiilen eğitim ve öğretim kadrolarında hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, mesleki bilgi, görgü ve genel kültürlerini geliştirip artırmak, öğretmenlik ve eğitim - öğretimle ilgili sahalarda özel ihtisas sahibi elemanların yetiştirilmesine yardımcı olmak, ülkemizin her zaman muhtaç olduğu maddi ve manevi eğitimine tüm imkânlarını kullanarak destek olmaktır.

Vakfın Amaçlarına Ulaşabilmesi İçin Planladıkları

 Sosyal, kültürel ve mesleki konularda toplantılar, konferanslar ve açık oturumlar, sempozyumlar ve seminerler düzenlemek.
 Her çeşit eğitici konularda ve lisan öğretme kursları açmak.
 Eğitim sahasında başarı sağlayan kişilere ödüller dağıtmak, burslar vermek.
 Eğitim ve öğretim sahalarında araştırma faaliyetleri yapmak, yaptırmak.
 Eğitim - öğretim merkezleri kurup kütüphaneler açmak.
 Okumakta olan yoksul ve çalışkan öğrenciler için yurtlar açmak ve burs vermek.
 Maddi ve manevi destek ihtiyacı içinde olan öğretmenler için sosyal yardım sandıkları ve fonları kurmak, huzurevleri açmak.
 Anaokulundan başlayarak, yüksek okullar seviyesine kadar her kademe için özel okullar kurmak ve işletmek.
 Çalışmalarını yansıtan haber bülteni ve mecmua neşretmek.
 Yurt içi ve yurt dışı mesleki ve turistik geziler tertip etmek.