Newsletter subscribe

ÖĞRETMENLER VAKFI SENEDİ

ANKARA 1989

MADDE 1– ÖĞRETMENLER VAKFI adında Ankara Vilayetinde bir vakıf tesis edilmiştir. Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni, vakıf mütevelli heyetinin karan ile şubelere açabilir. Bu şubelerin tabi olacağı nizam yönetmelikle tanzim edilir.

MADDE 2– Vakfın gayesi ve faaliyetleri: Vakfın amacı, fiilen eğitim ve öğretim kadrolarında hizmet veren, vermiş olan veya hizmet verme niteliğine sahip olan öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının sosyal yardımlaşma ve dayanışmalarını temin etmek, mesleki bilgi, görgü ve genel kültürlerini artırmak, öğretmenlik ve öğretimle ilgili sahalarda özel ihtisas sahibi almayanlarının yetiştirilmesine yardımcı olmak, ülkenin her zaman muhtaç olduğu maddi ve manevi eğitimine tüm imkanlarını kullanarak destek olmaktır. Vakıf bu amacına ulaşabilmek için;

a- Sosyal, kültürel ve mesleki konularda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, sempozyumlar, seminerler düzenler,

b- Her çeşit eğitici konularda ve lisan öğretme kursları açar,

c- Eğitim sahasında başarı sağlayan kişilere ödüller dağıtır, burslar verir.

d- Eğitim ve öğretim sahalarında araştırma faaliyetleri yapar, yaptırır, merkezler kurar ve kütüphaneler açar.

e- Okumakta olan yoksul ve çalışkan talebeler için yurtlar açar ve burs verir.

f- Maddi ve manevi destek ihtiyacı içinde olan öğretmenler için sosyal yardım sandıkları ve fonları kurar, huzur evleri açar.

g- Özel dersaneler açar, anaokulundan başlayarak yüksek okullar seviyesine kadar her kademe için özel okullar kurar ve işletir.

h- Çalışmalarını yansıtan haber bülteni ve mecmua neşreder, i- Yurt içi ve yurt dışı turistik ve mesleki geziler tertip eder.

MADDE 3- Vakfın ilk varlığı bu senedin sonunda isimleri yazılı kurucular tarafından tahsis edilen 20.000.000 TL’dır. Vakfın varlığı ileride yapılacak her türlü bağış ve gelirlerle tezayüt eder.

MADDE 4– Bu vakıf senedinin tescilinden sonra üye olmak isteyen, vakfın gayesini benimsemiş, çevresinde iyi hal ve davranışlarıyla tanınmış olup T.C. vatandaşı bulunan öğretmen, vakıf mütevelli heyeti üyelerinden veya daha önce vakfa üye kaydedilmiş iki kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile vakıf idare heyeti başkanlığına müracaat eder. İdare heyeti kararıyla üyeliğe kabul edilirler veya üyelikleri reddedilir. Üyeliği reddedilenler mütevelli heyet nezdinde itiraz hakkına sahiptirler. Mü­tevelli heyetin vereceği karar kesindir.

MADDE 5– Vakıf gayesine aykırı hareket edenler, kendilerini üyeliğe kabul eden organlarca üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılmaya itiraz halinde mütevelli heyetin vereceği karar kesindir. Üyelikten çıkarılana, kaydiye ve aidatlar geri verilmez. Üyeler istifa ederek kendi istekleriyle üyelikten ayrılabilirler.

MADDE 6– Vakıf mütevelli heyeti, bu vakıf senedinin sonunda adı ve soyadları yazılı kurucularla, daha sonra vakıf üyeliğinden mütevelli kararıyla, mütevelli heyeti üyeliğine alınanlardan müteşekkildir.

MADDE 7– Vakıf organları;

–   Vakıf mütevelli heyeti,

–   Vakıf idare heyeti,

–   Vakıf murakabe heyeti,

–   Temsilciler,

–   Vakıf istişare heyetinden ibarettir.

MADDE 8- Vakıf Mütevelli heyeti toplantısı:

–   Vakıf mütevelli heyeti üyeleri,

–   Vakıf idare heyeti üyeleri,

–   Vakıf murakabe heyeti üyeleri,

–   Temsilcilik sıfatı mütevelli heyetçe onaylanan temsilciler,

–   Vakıf üyeliğine kabul edilenlerin iştiraki ile yapılır.

Mütevelli heyet toplantısı iki yılda bir nisan ayında yapılır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise 10 gün sonra nisap aranmaksızın toplantı yapılır. Olağanüstü mütevelli heyet toplantısı mütevelli heyetin, İdare heyetinin veya murakebe heyetinin veya olağan mütevelli heyet toplantısına katılmaya hakkı olanların tamamının 1/3 nün yazılı talebi üzerine yapılır. Olağanüstü mütevelli heyet toplantısı gündemi önceden ilan edilir. Bu gündemde hiçbir değişiklik yapılamaz. Olağanüstü toplantı nisabı salt çoğunluktur. Salt çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü mütevelli heyet toplantı talebi kendiliğinden düşer. Altı ay içerisinde olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz.

Mütevelli heyet toplantısı için bir başkan bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar divan katibi seçilir. Divanda görev alacakların vakıf üyesi olması şarttır.

MADDE 9- Vakıf mütevelli heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:

a- Vakfın bütçesi le her türlü hesaplarını tetkik etmek faaliyet ve murakabe raporlarını inceleyerek karara bağlamak.

b- Vakıf idare heyeti ve murakebe heyetini seçmek.

c- İdare heyetince tayin edilen temsilciler, vakıf müdürü ve diğer personelin tayinlerini onaylamak veya azletmek, ücretle­rini tayin veya tasdik etmek.

d- Vakfa ait veya vakfa intikal edecek menkul ve gayrimen­kuller üzerinde idare heyetince yapılan ve her türlü muamelele­ri denetlemek.

e- Lüzumu halinde vakıf senedinin tadiline veya vakfın fes­hine karar vermek.

f- Vakfa re ’sen üye kabul etmek veya çıkarmak üyeliğe kabulü onaylamak veya reddetmek. Üyelikten çıkarılanların itirazını karara bağlamak.

g- Vakfın çalışma ve gelişme programlarını incelemek, kabul, değiştirme veya reddetmek.

h- Giriş ve yılık üye aidatlarını miktarını tesbit etmek, idare heyeti murakebe heyeti için gerekli gördüğü hallerde hakkı huzur miktarını tayin etmek, yolluk veya yevmiyeleri tesbit veye tasdik etmek.

ı- Mütevelli heyetten ayrılanların yerine vakıf üyelerinden uygun olanları mütevelli heyet üyeliğine seçmek.

i- İdare heyetinin getireceği teklifleri görüşüp karara bağlamak.

MADDE 10- İdare heyeti, iki sene müddetle vazife görmek üzere mütevelli heyetçe seçilmiş yedi asıl, iki yedek üyeden te­şekkül eder. Seçimden sonra bir hafta içerisinde toplanarak ara­larından birini başkan, birini başkan yardımcısı, birini de muha­sip seçerler.

İdare heyeti en az ayda bir defa toplanır. Başkanın veya üye­lerinden ikisinin isteği üzerine de belli edilen günlerden de top­lanır. İdare heyeti çoğunlukla toplanır. Çoğunlukla karar alır.

İDARE HEYETİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

a- Vakfın malların korumak, gelirlerini artırmak, vakıf ile il­gili her türlü muameleleri yürütmek, icap eden harcamalarda bulunmak.

b- Vakfın senelik bütçesini, çalışma programını ve çalışma raporunu hazırlayıp mütevelli heyetine sunmak.

c- Mütevelli heyetin tanzim ettiği talimat ve yönetmelikleri uygulamak.

d- Mütevelli heyeti toplantıya çağırmak,

e- Vakıf defterlerini usulüne uygun olarak tutmak,

f- Vakıf adına her türlü sözleşmelerde bulunmak. Vakıflar Genel Müdürlüğü izni ile menkul ve gayrimenkullerin üzerin­de vakfın gayesine uygun her türlü tasarrufi muameleleri vakıf adına yürütmek, selahiyetli olanları tayin etmek.

g- Mütevelli heyetin onayına sunmak şartı ile, vakfın gelir­lerini artırmak maksadıyla gayrimenkul almak veya satmak, in­şa etmek, mevcutları kiraya vermek. Devlete veya şirketlere ait hisse senetleri satın almak. Tapu veya diğer resmi dairelerde gerekli muameleleri yürütmek.

h- Vakfın amacına uygun olarak şartlı bağış, ölüme bağlı va­siyetleri, vasiyeti ve bunlarla ilgili muameleleri yürütmek.

ı- Vakfın gayesinin tahakkuku yolunda çalışma gurupları kurmak. Temsilcilikleri tayin etmek bunlarla ilgil çeşitli talimat ve yönetmelikleri hazırlayıp mütevelli heyete sunmak,

i- Mütevelli heyetin aldığı kararları uygulamak.

MADDE 11- Murakebe Heyeti Vazife ve Selahiyetleri:

Murakebe heyeti iki sene müddetle vazife görmek üzere mü- tevelil heyetçe seçilmiş üç asıl iki yedek üyeden teşekkül eder, ilk hafta içerisinde toplanır. İçlerinden birini başkan seçer. Mu­rakebe heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:

a- Vakfın her türlü muamele ve muhasebesini kontrol etmek, her takvim yılı için bir rapor hazırlamak, ayrıca mütevelli heye­te sunulmak üzere vazife dönemine ait murakebe raporunu ha­zırlamak.

b- Gerekli gördüğü takdirde mütevelli heyeti olağanüstü top­lantıya çağırmak.

c- Murakebe heyeti gerekli gördüğü hallerde ve ihtisasa taalluk eden durumlarda bilirkişilerin bilgisine müracaat edebilir.

MADDE 12- Temsilciler:

Temsilciler, vakıf idare heyetince tesbit edilerek vakıf hiz­metler için vakıf merkezi dışındaki mahallerde görevlendirilen kimselerdir. Bunların mütevelli heyetçe onaylanmasını müteakip vakfı üyelikleri kesinleşir. Yine idare heyetince uygun görülme­mesi halinde mütevelli heyet tarafından bu gibi temsilcilerin üyelik sıfatı düşer.

MADDE 13 İstişare heyeti:

Eğitim ve öğretim alanında eser vermiş, uzmanlaşmış, çev­rede iyi ahlak ve davranışıyla tanınmış kişilerden teşekkül eden İstişare heyetinin teşekkülü için idare heyeti isim teklifinde bulunabileceği gibi, mütevelli heyet de re ‘sen istişare heyeti üyeliğine sahip kişileri üyeliğe kabul eder. İdare heyetinin tek­lif ettiği adayların üyeliklerini onaylar. İstişare heyeti üyeleri mütevelli heyet toplantısına katılabilir. Görüş bildirebilir. Fakat oy kullanamaz.

İdare heyeti lüzum gördüğü hallerde istişare heyeti üyelerini ferden veya topluca ilmi danışmalarda bulunmak üzere davet edebilir. Gerekli masraf ve harcamalar yapar.

MADDE 14- Vakfın gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır,

a- Dördüncü maddede zikredilenlerin dışında her türlü men­kul ve gayri menkul bağışlar.

b- Vakfın sahip olduğu gayrimenkullerin kira gelirleri,

c- Vakfın yayınladığı kitap, dergi, gazete ve benzeri yayın­lardan vesair faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d- Yıllık üye aidatları ve giriş paraları,

e- Bağış olarak vakfın kabul etmiş olduğu veya satın aldığı hisse senetleri, kıymetli evrak gelirleri.

f- Vakfın gayesine uygun bağış, vasiyet, ölüme bağlı vasi­yetler ve amacına uygun mahallinde sarf edilmek üzere vakfa verilen ve bir fonda toplanan şartlı bağışlar.

MADDE 15- Vakıf gelirleri idare ve muhafaza masraflarıy­la her çeşit zaruri ve kanuni masraflar çıktıktan sonra vakfın ga­yesi ile ilgili masraflar için harcanır.

MADDE 16- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

MADDE 17- Vakfın herhangi bir sebeple feshi ancak müte­velli heyet toplantısına iştirak eden üyelerin 3/4’nun kararıyla olur. Vakfın feshi veya infisahı halinde gerekli işlemleri idare heyeti ilgili kanuni mercilerle iş birliği yapılarak yürütülür. Vak­fın feshi veya infisahı halinde bütün mal varlığı vakfın feshi anı­ndaki mütevelli heyetçe tesbit edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınarak aynı veya yakın gayeli bir vakfa devre­dilir.

MADDE 18- Vakfın kurucularının adı, soyadı, ve adresleri:

 • Dr. İ. Süreyya SIRMA :
 • Dr. Osman ÖZTÜRK :
 • Doç. Dr. Halil ÜRÜN :
 • Doç. Dr. Süleyman AKDEMİR :
 • Doç. Dr. Eyüp SANAY :
 • Haşan DİKİCİ :
 • Mehmet ATAMTÜRK:
 • Mehmet YILDIZ :
 • Süleyman AKKUŞ :
 • Şaban CENGİZ :
 • Şener GÜRSOY :
 • İ. Hakkı AKKİRAZ :

GEÇİCİ İDARE HEYETİ

GEÇİCİ MADDE 1– Vakfın tescilini müteakip altı ay içeri­sinde yapılacak ilk mütevelli heyet toplantısına kadar faaliyette bulunmak üzere ünvan ve adları yazılı kimseler geçici idare he­yetidir.

Başkan               :  Doç. Dr. Eyüp SANAY

Başkan Yrd        :  Mehmet YILDIZ

Sekreter             :  Mehmet ATAMTÜRK

Muhasip             :  İ. Hakkı AKKİRAZ

Üye                     :  Süleyman AKKUŞ

Üye                     :  Şener GÜRSOY

Üye                     :  Şaban CENGİZ

GEÇİCİ MADDE 2- Geçici idare heyeti vakfı temsilen biz­zat veya tayin edeceği bir vekil vasıtasıyla vakıf senedinin mahkeme nezdinde tescilini yaptırır. Gereken muameleleri ifa eder.